เงื่อนไขของการใช้งาน

การยอมรับเงื่อนไข

เว็บไซต์ www.drivedee.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ที่ บริษัท โตเกียวมารีนอินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นเจ้าของและดูแลจัดการ และคำว่า “ท่านหรือคุณ” ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ หมายถึงบุคคลใดที่ได้เข้ามายังหน้าเว็บไซต์นี้

บุคคลใดที่เข้ามาหรือใช้งานในหน้าเว็บไซต์นี้ จะต้องยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ รวมถึง ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนที่จะเข้ามา หรือ ใช้งาน หรือ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

การที่ท่านได้ใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใด หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุในที่นี้หรือที่อ้างถึงข้างท้ายนี้ เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่ง ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ รวมถึง เนื้อหาและซอฟแวร์ใหม่ที่บริษัทได้จัดหาเพิ่มเติมที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการใช้งานฉบับนี้นับแต่วันที่ได้ทำการเพิ่มข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ เว้นแต่ จะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การจำกัดความรับผิดชอบ

 1. แม้ว่าจะได้พยายามทุกวิถีทางอันจะทำให้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูลที่ปรากฏนี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือ เพียงพอในการใช้งาน ดังนั้น ผู้ที่ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้จะต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง
 2. ข้อความเตือนเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์

  ข้อมูลที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจจะประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคาดการณ์ที่พิจารณาจากสภาวะและทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ประกอบกับ เป้าหมาย ความคาดหวัง สมมติฐานด้านต่างๆ การประมาณการ และการคาดคะเนทางธุรกิจและการปฏิบัติการของบริษัท ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินการในอนาคต และเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่เกิดจริงอาจแตกต่างไปจากการคาดการณ์อันเป็นผลจากปัจจัยที่หลากหลายแตกต่างกัน

 3. สิทธิความเป็นเจ้าของในเนื้อหา

  เนื้อหา ข้อมูล การออกแบบ รูปแบบ โลโก้ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซึ่งเป็นสิทธิของบริษัท หรือ บุคคลอื่นใดที่อนุญาตให้บริษัทใช้ประโยชน์จากงานเหล่านี้ บุคคลที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้ตกลงที่นำเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในลักษณะที่ไม่ละเมิดสิทธิดังกล่าว

 4. การเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆจากเว็บไซต์นี้

  เว็บไซต์นี้อาจปรากฏเมนูการเชื่อมต่อ [Links] และหัวข้อ [Banners] ต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ดูแลจัดการ แต่ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้งาน เนื้อหา และอื่นใดในเว็บไซต์อื่นๆเหล่านั้น และ การอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อดังกล่าวไม่ใช่คำแนะนำให้ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์เหล่านั้นแต่อย่างใด

   

  ถ้าท่านประสงค์ที่จะสร้างเมนูการเชื่อมต่อ[Links] มายังเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อบริษัท และขอความเห็นชอบจากบริษัทก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

 1. บริษัทและบริษัทในกลุ่มขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในเหตุการณ์อันสืบเนื่อง หรือความเสียหายเฉพาะใดๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ หรือ จากการหยุดชะงักในด้านปฏิบัติการ หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้
 2. เว็บไชต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายไทย

โปรดทราบว่าหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าอาจจะมีการประกาศอื่นๆนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในที่นี้